مقاله های ترجمه شده تمامی رشته ها

نشست زمین در حین حفر تونل در محیط افت سطح آب های زیرزمینی- عوامل موثر

Ground settlement during tunneling in groundwater
drawdown environment – Influencing factors

Chungsik Yoo ⇑
School of Civil, Architectural Engineering and Landscape Architecture, Sungkyunkwan University, 2066 Seoboo Ro, Jan-An Gu, Suwon,
Kyong-Gi Do 16419, Republic of Korea
Received 1 June 2016; received in revised form 9 July 2016; accepted 25 July 2016
Available online 10 August 2016

Abstract
In this paper, the results of a parametric study on groundwater drawdown-induced surface settlement during tunneling in waterbearing ground are presented. A calibrated stress–pore pressure coupled finite element model was adopted for the parametric analysis. The results were analyzed to establish the relationships between key design issues, such as the ground surface settlement and groundwater drawdown, and influencing factors. An artificial neural network (ANN)-based sensitivity analysis was performed to obtain insight into the relative importance of the influencing factors. The results indicated that the primary influencing factors on the settlement development are the thickness and stiffness of the soil layer within the drawdown zone and the lining permeability, while the initial void ratio and the permeability of the soil layer were considered secondary influencing factors. Practical implications and findings of the study are discussed.

Keywords: Conventional tunneling; Ground settlement; Groundwater; Finite element method; Stress–pore pressure coupled analysis

نشست زمین در حین حفر تونل در محیط افت سطح آب های زیرزمینی- عوامل موثر

چکیده

در این مقاله نتایج مطالعه پارامتری روی نشست زمین ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی در حین حفر تونل در مناطق دارای آب زیرزمینی ارائه شده است. یک مدل اجزای محدود مزدوج برای فشار منفذی با تنش متعادل شده برای آنالیز پارامتری اتخاذ شده است. نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا روابط میان مسائل کلیدی طراحی، مانند نشست زمین و افت سطح آب های زیرزمینی و عوامل موثر آنها مشخص شوند. یک آنالیز حساسیت بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی (ANN) صورت گرفت تا اهمیت نسبی عوامل موثر مشخص شود. نتایج مطالعه نشان می دهند که عوامل موثر اولیه بر ایجاد و گسترش نشست زمین عبارت اند از ضخامت و سفتی لایه خاک درون زون افت سطح آب و نفوذپذیری آن، در حالی که نفوذپذیری و نسبت پوکی اولیه لایه خاک جزء عوامل ثانویه طبقه بندی می شوند. یافته ها و نتایج عملی مطالعه در این نوشتار مورد بحث قرار گرفته اند.

واژه های کلیدی: تونل سازی متعارف، نشست زمین، آب های زیرزمینی، روش اجزای محدود، آنالیز مزدوج فشار منفذی- تنش

 

لطفا برای دریافت مقاله، از بخش ثبت سفارش (ارسال تیکت) مقاله شماره 1624 را سفارش دهید.

مطالب مرتبط

ترجمه مقاله درک آزمون تی با نم

UNDERSTANDING THE INDEPENDENT-SAMPLES t TEST Abst

9 درصد تخفیف برای تمامی سفارش

تخفیف 9% تمامی سفار ش های ترجمه و تایپ   مرکز تر

20 درصد تخفیف برای تمامی سفارش

تخفیف 20% تمامی سفار ش های ترجمه و تایپ   مرکز ت

ترجمه مقاله اثرات تجربه های نا

The Effects of Brand Experiences, Trust and Satisf

اندازه گیری و پیش بینی ته نشست

Measurements and predictions of settlements induce

ترجمه مقاله کاربرد مقیاس پذیر

Scalable application of thin film coating techniqu

تماس با ما

کرمانشاه، ساختمان جهاددانشگاهی، پارک علم و فناوری استان کرمانشاه

 

ایمیل:mail[at]trty[dot]ir

تلفن:38396901-083

تلفن:09338225855

 

مدیریت سفارش